Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website (de "Site") zijn de hierna beschreven voorwaarden van toepassing. Met het bezoeken van de site wordt kennisname en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden aangenomen.


Informatie
De informatie die beschikbaar wordt gesteld op of via de Site is van algemene aard en wordt voor algemeen gebruik verstrekt. De informatie is niet bedoeld te zijn toegeschreven naar persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag niet worden beschouwd als een persoonlijk of professioneel advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de Site is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar het kan niet worden uitgesloten dat de informatie achterhaald, onvolledig of anderszins niet juist is. Oostwaard geeft geen enkele garantie met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie die beschikbaar is op of via deze Site.

 

Storingen
Oostwaard probeert zoveel mogelijk storingen, die te wijten zijn aan technische onvolkomenheden, te voorkomen. Oostwaard garandeert desalniettemin niet dat de Site storingsvrij is of zonder technische problemen functioneert.

 

Links en verwijzingen
De Site bevat links naar andere websites. Oostwaard houdt geen toezicht op die websites en heeft daarover geen controle (technisch noch inhoudelijk). Oostwaard garandeert dan ook niet op enigerlei wijze de volledigheid of juistheid van de inhoud van die websites dan wel de beschikbaarheid daarvan. Uit de opname van links naar andere websites kan geen verbinding, partnerschap, relatie of goedkeuring aan die websites of de inhoud daarvan worden afgeleid. Indien u links wilt aanbrengen van uw website naar de Site dan verzoeken wij u ons daarvan op voorhand per e-mail op de hoogte te stellen.

 

Aansprakelijkheid
De Site is door Oostwaard naar beste weten opgesteld. Oostwaard is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan door of te wijten is aan enig direct of indirect gebruik van de Site of van de informatie die ter beschikking is gesteld op of via de Site. Oostwaard is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan mogelijke storingen van de Site, veroorzaakt door technisch fouten, virussen of enige andere oorzaak, of door consultatie of het gebruik van de websites (bijvoorbeeld door links) waaraan op of via de Site wordt gerefereerd of door de informatie die daarop aanwezig is. Oostwaard is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site, bijvoorbeeld door e mails, of vertraging, blokkades of manipulatie door derden van die communicaties. Het gebruik van de beschikbare informatie op of via de Site is geheel voor uw risico. Dientengevolge bent u aansprakelijk voor al uw beslissingen die u maakt en welke gebaseerd zijn op de informatie die beschikbaar is op of via de Site. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat uw apparatuur door virussen, bugs, trojanhorses, etc. wordt beschadigd. Oostwaard garandeert op generlei wijze de compatibiliteit van uw apparatuur met de bestanden die onderdeel zijn of aanwezig zijn op de Site, of de toegang van uw apparatuur daartoe.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De Site geniet auteursrechtelijke bescherming. Aan u worden geen intellectuele eigendomsrechten, databankrechten met betrekking tot de Site zelf daarbij inbegrepen, onderdelen daarvan of informatie beschikbaar op of via de Site overgedragen. De informatie die aan u op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, mag alleen worden gebruikt voor uw eigen interne doeleinden. U bent niet gerechtigd de informatie of databanken voor andere doeleinden te gebruiken, met name niet voor commerciële doeleinden. Oostwaard staat er niet voor in dat het gebruik van de informatie op de Site geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval zullen Oostwaard, haar (voormalige) aandeelhouders, bestuurders, vennoten of employees aansprakelijk zijn ten opzichte van u of iemand anders, voor enige beslissing of ondernomen handeling in vertrouwen op de informatie in de Site, evenmin als voor enige directe of bijzondere schade, gevolgschade of soortgelijke schade, zelfs niet indien Oostwaard op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade.

 

E-mail
U kunt ons onder meer bereiken per e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

 

Wijzigingen
Oostwaard is gerechtigd de informatie op deze Site op elk moment te wijzigen. Oostwaard is niet verplicht om de informatie op de Site actueel te houden. Aangezien een juridisch advies afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval, en wetgeving continu verandert, dient de op deze Site verstrekte informatie niet te worden beschouwd als een juridisch advies. Indien u naar aanleiding van de informatie op de Site vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

 

Oostwaard, januari 2022