Algemene Voorwaarden Oostwaard

 

1. Oostwaard

Oostwaard is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Oostwaard B.V. (“Oostwaard”), die als doel juridische dienstverlening heeft. 

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht, die aan Oostwaard wordt verstrekt.

 

3. Wetgeving

Oostwaard is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Oostwaard een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

 

4. Opdrachten

Opdrachten verstrekt aan bij Oostwaard werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Oostwaard verstrekt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt. Indien de opdrachtgever een opdracht verstrekt om werkzaamheden ten behoeve van een derde (begunstigde) te verrichten, dan zijn zowel de opdrachtgever als deze begunstigde aan deze algemene voorwaarden gebonden en zijn zij hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen Oostwaard in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt.

 

5. Declaraties

Het honorarium wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke, door Oostwaard vastgestelde uurtarieven. Alle door Oostwaard bij de uitvoering van de opdracht gemaakte externe kosten zullen zonder enige opslag in rekening worden gebracht. In verband met de communicatie-, reproductie- en andere kantoorkosten zal tevens een bedrag van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht. Gewerkte uren, kantoorkosten en externe kosten zullen in beginsel maandelijks worden gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Oostwaard gerechtigd de wettelijke handelsrente, of, waar deze niet van toepassing is, de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie. Oostwaard is gerechtigd om de verrichting van werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen indien een factuur, al dan niet betwist, niet is betaald binnen de gestelde betalingstermijn.

 

6. Voorschot

Oostwaard is bevoegd een financieel voorschot vragen alvorens tot (verdere) uitvoering van de opdracht over te gaan. Eerst na betaling van het voorschot zal alsdan (verdere) uitvoering worden gegeven aan de opdracht. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

 

7. Aansprakelijkheidsbeperking

Indien de uitvoering van een opdracht door Oostwaard leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Oostwaard aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van Oostwaard komt.
Ingeval om welke reden dan ook Oostwaard geen aanspraak heeft krachtens de hiervoor bedoelde verzekering zal de aansprakelijkheid van Oostwaard beperkt zijn tot een bedrag van € 25.000 of, indien het aan Oostwaard in het betreffende dossier in totaal betaalde honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 60.000.Een aanspraak vervalt in ieder geval indien Oostwaard niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, van die mogelijke aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

8. Inschakelen van derden

Oostwaard zal bij het inschakelen van derden indien opportuun van tevoren overleggen met de opdrachtgever. Oostwaard is door de opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Oostwaard is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een derde in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Oostwaard sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of andere derde partij.Wanneer bij de uitvoering van de opdracht derden door Oostwaard worden ingeschakeld, is het Oostwaard toegestaan vertrouwelijke informatie betreffende de opdracht ter kennis van die derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst diens toestemming moet worden verzocht.

 

9. Geen fiscaal advies

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, zal een advies van Oostwaard slechts betrekking hebben op civielrechtelijke aspecten en aangelegenheden. De opdrachtgever kan er niet van uitgaan dat bij advisering rekening wordt gehouden met andere, bijvoorbeeld fiscaalrechtelijke, implicaties.

 

10. Beroep op voorwaarden

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4, gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van Oostwaard, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, daaronder mede begrepen alle (voormalige) werknemers van Oostwaard en alle voormalige vennoten van de maatschap Oostwaard waarmee Oostwaard de praktijk heeft gevoerd, en hun directe en indirecte bestuurders en aandeelhouders, alsook hun erfgenamen, rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers.

 

11. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Oostwaard tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Oostwaard.

 

12. Elektronische middelen

Oostwaard en alle bij Oostwaard werkzame personen hebben toestemming van de opdrachtgever te communiceren via niet beveiligde elektronische weg, waaronder begrepen via email, fax en telefoon, behoudens voorafgaande andersluidende schriftelijke afspraak. Omdat e-mailberichten worden verzonden via een openbaar netwerk, aanvaardt Oostwaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van e-mails, of eventuele bijlagen.Oostwaard waarborgt evenmin de vertrouwelijkheid van e-mail correspondentie en Oostwaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet ontvangen van e-mails dan wel het niet bereiken daarvan door de beoogde ontvanger, bijvoorbeeld als gevolg van een software die beoogt ongevraagde of onwenselijke e-mails te blokkeren (spam software). De opdrachtgever ziet af van elke vordering op Oostwaard verband houdende met e mail correspondentie.

 

13. Beëindiging

De opdrachtgever en Oostwaard kunnen ieder door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de opdracht beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium, de kantoorkosten en de externe kosten te voldoen voor en met betrekking tot de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 

14. Taal

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend in geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden in enige vertaling.

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Oostwaard is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Oostwaard worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Oostwaard om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – bij afwezigheid van deze bepaling bevoegdheid zou toekomen.

 

16. Tegenstrijdigheid

Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met separaat afwijkend gemaakte schriftelijke afspraken, zullen de afwijkend gemaakte schriftelijke afspraken gelden.

 

17. Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland.

 

* Oostwaard maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden en ontvangt daarom geen gelden van derden.

 

Oostwaard, juni 2022