Gemeente Groningen mag kunstwerk bij Oude Boteringepoort verwijderen

Gepubliceerd op 10 december 2013 om 09:56

Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft op 12 november 2013 uitspraak gedaan in een geschil tussen de ontwerper van het kunstwerk "een virtuele Boteringepoort" en de gemeente Groningen.

 

Het ging erom of het de Gemeente Groningen was toegestaan om  twee muurornamenten met neonglas lichtbogen en vier spotlights in de vorm van een verdwenen stadspoort te verwijderen. Het kunstwerk was vanaf het begin van de installatie gebrekkig, de verlichting werkte niet goed en de Gemeente moest telkens kosten maken voor herstel. In november 2012 had het College van B&W van Groningen er genoeg van en besloot het kunstwerk  te verwijderen. De ontwerper van het kunstwerk verzette zich daartegen. 

 

Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat de vraag of de gemeente mocht overgaan tot verwijdering van het werk, beantwoord moest worden aan de hand van het criterium misbruik van recht. Iemand kan zijn bevoegdheid misbruiken indien hij die zo uitoefent dat de belangen van een ander op onevenredige wijze worden geschaad en uitoefening niet redelijk is. Dus of de belangen van de kunstenaar onevenredig werden geschaad door de verwijdering van het kunstwerk. 

 

Daarvoor is van belang of het gaat om de vernietiging van een uniek kunstwerk. Er moet dan een gegronde reden voor vernietiging bestaan. Is die er, dan moet de kunstenaar aannemelijk maken dat zijn belangen door verwijdering onevenredig worden geschaad. 


Het bezwaar van de kunstenaar tegen de vernietiging was met name ingegeven vanwege de historische en symbolische waarde van het werk voor de inwoners van de stad en de eigen belangen van de kunstenaar. Het Gerechtshof maakt een belangenafweging van enerzijds de gemeente en anderzijds de kunstenaar en oordeelt daarbij dat het kunstwerk nooit goed heeft gefunctioneerd en dat de gemeente zich voldoende heeft ingespannen om het werk in de afgelopen jaren te behouden. Nu het behoud echter te kostbaar is geworden, bestaat er een gegronde reden voor verwijdering van het werk. Het Hof oordeelt dat niet van de Gemeente kan worden verwacht dat zij het kunstwerk steeds herstelt. Mede omdat de gemeente heeft aangeboden het kunstwerk aan de kunstenaar terug te geven en te laten documenteren, oordeelt het Hof dat er geen sprake is van misbruik van bevoegdheid. Zij mag het kunstwerk verwijderen. 


Link naar het vonnis

 

Auteursrecht: Deze bijdrage is onderzocht, geschreven en gepubliceerd voor de Blog over Kunstrecht van Oostwaard via oostwaard.com/kunstrecht. Het auteursrecht op deze bijdrage berust bij Oostwaard. Het is, anders dan het delen of plaatsen van een link naar de bijdrage, niet toegestaan deze bijdrage (al dan niet in bewerkte vorm) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, behoudens schriftelijke goedkeuring door Oostwaard. Het is niet toegestaan het materiaal te gebruiken in een context waarvoor deze niet bedoeld is. De gebruiker vrijwaart Oostwaard voor eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van gebruik van het betreffende materiaal.